OnMeMode giúp các tổ chức, doanh nghiệp giải quyết các vấn đề đào tạo hiệu quả. Tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể, một số giải pháp phổ biến bao gồm: